pl
plen

czytaj więcej

Polityka prywatności

Polityka prywatności danych osobowych serwisu www.wroclawcityapartments.pl

 

I. Definicje

 

1. Polityka Prywatności Danych osobowych – niniejsza polityka określa cele i zakres przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.wroclawcityapartments.pl (dalej: Serwis), podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą,

2. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04;

3. Klient – podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane na jakiejkolwiek podstawie określonej w art. 6 RODO, dalej także jako: „Ty”

 4. Pliki cookies - pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych;

 5. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.wroclawcityapartments.pl , za pomocą którego można skontaktować się z obiektem, dokonać rezerwacji w nim pobytu

 6. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Klienta są: WCA SP Z O.O., ul. Drobnera 10/206, 50-257 Wrocław, KRS 0000944303 (dalej: Administrator).

 7. Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, która przy korzystaniu z Serwisu podaje dane osobowe w celu rezerwacji pobytu, złożenia zapytania o pobyt poprzez formularz kontaktowy

 8. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Serwisie, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail za jego uprzednią zgodą

 9. Formularz kontaktowy – jedna z usług świadczona przez Serwis, umożliwiająca wysyłanie zapytania przez Klienta za pomocą dedykowanego formularza na stronie Serwisu

 9. Przetwarzanie danych – wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych takich jak zbieranie danych, modyfikowanie danych, archiwizowanie danych czy ich usuwanie

 10. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu, pozwolą zidentyfikować osobę fizyczną, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.Mając na uwadze ochronę prywatności osób fizycznych, których dane mogą być przetwarzane przez Serwis w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Serwis, wprowadzona niniejszą politykę prywatności.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( dalej: Rodo), ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Administrator danych opracował i wdrożył wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych, do których stosowania zobowiązani są wszyscy pracownicy i współpracownicy.

4. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

5. Administrator danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy lub zniszczeniem.

 

III. Dane kontaktowe

 

W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem poprzez email: abak3@tlen.pl lub pisemnie na adres: WCA SP z o.o., ul. Drobnera 10/206, 50-257 Wrocław

 

IV. Cele i zakres przetwarzania danych.

 

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w celu:

1) podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy o realizację usług noclegowych i innych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzu rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (m.in. podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, realizacji umowy zawartej z podmiotem trzecim na rzecz Klienta) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku danych niezbędnych do realizacji usług noclegowych i innych konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy.

3. Monitoring w miejscach ogólnodostępnych w Wroclaw City Apartments zainstalowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.

4. Wysyłki newslettera i związanych z nim informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy Klient, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę, np. podczas rezerwacji pobytu, Klient dodatkowo zapisał się na Newsletter. Będzie on wysyłany wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych, marketingowych, nowości i promocji Wroclaw City Apartments.

 

V. Kategorie przetwarzania danych

 

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Klientów:

 • Imię i nazwisko;

 • Adres zamieszkania;

 • Adres e-mail;

 • Numer telefonu;

 • Dane karty płatniczej (w przypadku płatności kartą);

 • Informacje o dacie pobytu;

 • Informacje o preferencjach dotyczących pobytu;

 • Liczba osób dorosłych objętych zamówieniem;

 • Liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem;

 • Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT;

 • Język do kontaktu;

 • Wizerunek

 

VI. Odbiorcy danych

 

1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych ( Przelewy24) w zależności od wyboru formy płatności przez Klienta.

2. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza przypadkami, gdy Klient złoży taki wyraźny wniosek.

3. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:

- IAI Sp. z o.o. , al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, która obsługuje moduł rezerwacyjny uruchamiany na naszym portalu internetowym.

- Innym firmom ( w tym firmom informatycznym), z którymi współpracujemy przy zarządzaniu świadczonymi usługami .

- obsługa księgowa WCA SP z o.o., ul. Drobnera 10/206, 50-257 Wrocław.

- obsługa prawna WCA SP z o.o., ul. Drobnera 10/206, 50-257 Wrocław.

 

VII. Twoje prawa

 

Przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

c) usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

f) przenoszenia danych;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie w przypadku przetwarzania Twoich danych na postawie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

i) niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator dancyh podejmowałby decyzję opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobne na nią wpływały

W celu wykonywania Twoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e – mail: abak3@tlen.pl lub pisemnie na adres: WCA SP z o.o., ul. Drobnera 10/206, 50-257 Wrocław

 

VIII. Okres przechowywania danych klientów

 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy, jak również wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub do momentu, kiedy nie będzie to już niezbędne do realizacji ww. celu. Natomiast po tym okresie, do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. Dane osobowe w postaci wizerunku w nagraniach z monitoringu przechowywane są przez okres do 30 dni, a po jego upływie zostają trwale usunięte poprzez nadpisanie.

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy i/lub świadczenia usługi. W przypadku ich niepodania możemy odmówić zawarcia umowy i/lub świadczenia u

 

X. Pliki cookies

 

1.Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.

2. Klient może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej.

3.Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu.

 

XI. Postanowienia końcowe.

 

1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.